Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  • Rimas Žaromskis
  • Saulius Gulbinskas
Keywords: dugno reljefas, hidrotechniniai įrenginiai, įplaukos gilinimas, nešmenų srautas

Abstract

Įvairiais laikotarpiais Klaipėdos uoste atliktų tyrimų kartografinės medžiagos ir literatūros šaltinių analizės pagrindu nagrinėjama visą XX a. laikotarpį Klaipėdos uosto prieigose vykusi priekrantės dugno reljefo kaita. Šią kaitą lėmė tiek uosto plėtra, ypač susijusi su įplaukos kanalo valymu ir laipsnišku gilinimu, tiek natūralūs procesai: audros, ekstremalūs pavasario potvyniai, padidinantys vandens ir nuosėdų išnašas pro Klaipėdos sąsiaurį, Pietryčių Baltijos priekrantinis nešmenų srautas ir kt. Daromos išvados apie barinių seklumų dinamikos ir įplaukos kanalo valymo bei gilinimo apimčių priklausomybę; šių seklumų vaidmenį priekrantinių nešmenų tranzitui; hidrotechninių įrenginių poveikį piečiau ir šiauriau uosto molo esančiam priekrantės dugno reljefui.
Published
2016-11-28
Section
Gamtinė geografija / Physical Geography