Kauno žemės teismas paskutiniaisiais Stepono Batoro valdymo metais (tematinio tyrimo metmenys)

Darius VILIMAS

Abstract


Kauno pavieto bajorijos, sudėtinės LDK valdančiosios „tautos“ dalies, veikla XVI a. pabaigoje beveik netyrinėta.
Tyrimo tikslas ir uždaviniai – atskleisti lietuviškosios (LDK) bajorijos žemės teismų kasdienybę praėjus keliolikai metų nuo naujojo tipo teismų įkūrimo, tyrimo objektas – Kauno pavieto bajorija ir jos kasdienybė žemės teismuose.
Straipsnyje pagal išlikusias 1581–1583 ir 1583–1584 m. Kauno pavieto žemės teismo knygas nagrinėjamas žemės teismo darbas, kuriame atsiskleidžia svarbiausios tos epochos bajorijos gyvenimo aktualijos.

Raktažodžiai: pavietų žemės teismai, Antrasis Lietuvos Statutas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v57i3.2157

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)